ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


สกร.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงบางขุนศรี
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงศิริราช
พระเครื่องครูไชยเดช
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
.


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้นายประยุทธ  สมวงษา ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบ้านช่างหล่อ)

  ครูไชยเดช   ไฝทอง  ครู กศน.ตำบลผหัวหน้าแขวงบางขุนนนท์)

  ครูธัญธรณ์   นราแก้ว ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงศิริราช)

  ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบางขุนศรี)

  และครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้ ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงอรุณอมรินทร์)

  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

    วันที่ 25 เมษายน 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครูไชยเดช ไฝทอง ครู กศน.ตำบล ครูประยุทธ สมวงษา ครู กศน.ตำบล

  ครูพัชราภรณ์ จันทร์ไทย ครู กศน.ตำบล และครูทิพวรรณ เที่ยงทำ ครู ศรช.

  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (รายวิชาบังคับ)

  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.กทม.

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

   จัดประเมินเทียบระดับการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

  และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ สำนักงาน

  กศน.เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

  วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

  โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด 

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครู ศรช.จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและ

  การป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์  ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย

  โดยมีนางภัคภัทร  แก้วมีศรี รอง ผอ.สำนักงาน กศน.กทมเป็นประธานเปิด

  โดยมีท่าน ดร.ปาน  กิมปี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะฯ

   

  วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  จัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2562

  ณ ชั้น 2 สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บุญฤทธิ์  วิริยานุภาพงศ์

  อาจารย์นิเทศจากสถาบัน กศน.ภาคกลาง มานิเทศติดตามสนามสอบ 

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904

  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.เขตบางกอกน้อย

  จัดโครงการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดำรงประชาธิปไตย

  ณ วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)

  ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 4 กุมถาพันธ์ 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการ

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวเทพิน   ยุวพันธ์

  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสนามสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำนักงาน กศน.กทม.

  ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

  วันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ ค่ายกฐินกุยยกานนท์

  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

  วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  คณะครู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  .พระนครศรีอยุธยา .พระนครศรีอยุธยา

   

  วันที่ 28 ม.ค 2663 นายกมลวัฒน์  ดอกตะไกล้ ครู กศน.ตำบล กศน.เขตบางกอกน้อย

  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

  โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และสักขีพยาน

  ในพิธีดังกล่าว โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

  โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ในวันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ  จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ นางสาวเทพิน   ยุวพันธ์ ครอาสา และนายไชยเดช   ไฝทอง ครู กศน.ตำบล

  นำนักศึกษากศน.เขตบางกอกน้อยเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

  ครบรอบ 98 ปี ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

  วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 กศน.เขตบางกอกน้อย

  จัดโครงการพัฒนาวิชาการ (วิชาวิทยาศาสตร์) ณ อาคารปริยัติธรรม

  วัดอมรินทร์ทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  ในวันที่ 18-19 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมขบวนพาเหรด ริ้วขบวนพระอัจฉริยะภาพ และบุญญาธิการของ

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จระงับข้อพิพาทชาวไทยเชื้อสายจีน ณ สำเพ็ง

  และกองเชียร์ รวมทั้งให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งกีฬา ในงานกีฬา กศน.ภาคตะวันออก

  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

  วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครูอัจฉรา จุทอง ครูภัศรา ตู้ปิ่นเพชร และครูจุฑามาศ เพ็งรักษา

  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  เขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก

  "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563

  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

   มอบหมายให้ คณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

   โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

   "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids "สุดยอดเด็กไทย"

  ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

  นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ครูธัญธรณ์   นราแก้ว

  ครู กศน.ตำบล ครูทิพวรรณ   เที่ยงทำ ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูอนุสรา  ใจประดิษฐ์ 

  ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ บรรณาธิการ

  และจัดทำชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเลือก)

  ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2563

  ณ โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

  สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครูธัญธรณ์  นราแก้ว และครูสมชาย   วิริยะธรรม

  เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ห้องเธียเตอร์) อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
   

  สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

  วันที่ 15 ธันวาคม 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการสุขภาวะและสุขอนามัย

  ณ โรงเรียนพระปรัติธรรม วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้

  ครูธัญธรณ์  นราแก้ว ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครูพัชราภรณ์   จันทร์ไทย เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อ

  ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อนของสถานศึกษา

  ในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม.  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครูธัญธรณ์  นราแก้ว  เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ

  วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  จัดโดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ ครูเทพิน  ยุวพันธ์ ครูปัทมาภรณ์   หลีแจ้ และครูรพีพรรณ   พลคำแก้ว

  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม

  ณ ธีรมา คอนเทจ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล  

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย  

  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กศน.กทม.  

  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.

  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

  วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ครูปวีณา   ศรีแจ้

  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมสร้างเยาวชน

  Anti-Corruption Young Leaders  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน ป..สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

   

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  มอบหมายให้ครูสมชาย   วิริยะธรรม นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเดินการกุศลรอบเกาะรัตนโกสินทร์

  ประจำปี 2562 "Ticket to life Thailand Walk For Street Children" เป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการปฐมนิเทศ

  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2

  วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ

  "กศน.ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ณ อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  ขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ที่มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักศึกษา 

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ณ ห้องประชุม กศน.เขตบางกอกน้อย 

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

      นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ  

  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย นำคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย  

  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   

  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.ประจำปีงบประมาณ 2562 

   

   

  ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562
  นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ ครูเทพิน ยุวพันธ์

  และครูสมชาย วิริยะธรรม เข้าร่วมงานเสวนา "ไม้ผลพารวย ยุค 5G" ของเครืองมติชน

  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด แขวงลาดยาว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานค

  นายไชยเดช ไฝทอง ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากร

  ให้ความรู้ในกิจกรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 

  🇹🇭งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

  คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

  พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  เป็นประธานในพิธีเปิด

  📢 📢 ประกาศ 📢 📢

  กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ -​ 31 ตุลาคม 2562

  สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

  📢 📢 ประกาศ 📢 📢

  กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับ นศ.เทียบระดับ เรียน 6 เดือน จบ

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31ตุลาคม 2562 

  สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

  📢 📢 ประกาศ 📢 📢

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562   

  ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ นักศึกษาสามารถรับตารางสอบได้ที่ครูที่ปรึกษา  

  และมาดูห้องสอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

   

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

  วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2562

  กศน.เขตบางกอกน้อย

     

  กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

  กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
  ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

  นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

  ให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2561

                                      หลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
                                            1. หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 2 ชุด
                                            2. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
                                            3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
                                            4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
                                            5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด

   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

  วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

  ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้

  กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา  

  ตั้งแต่วันที่ 1 -16 พฤศจิกายน 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ 

  กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

  ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ

  วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 , ลงทะเบียนสอบซ่อม , สอบซ่อม
    และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  ณ สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย ซอยวัดพระยาทำ

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
  ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

  วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2561

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

  วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

  ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

  ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

  ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

  เวลา 08.00-15.00 น. *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

  วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

  วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (ซอยจรัญฯ 41)

  แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

  ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

  เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ทุกวันทำการ

  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

   

   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน
  สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

  วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

   

  ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

  นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อยที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ N-Net ให้เข้าร่วม

  โครงการ "สุขภาพดี จิตใจดี มีความสุข" ณ กศน.เขตบางกอกน้อย (ซอยวัดพระยาทำ) ทุกคน!!
  เวลา 08.30 - 10.00 น. กศน.แขวงศิริราช และ กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
  เวลา 10.00 - 11.00 น. กศน.แขวงบางขุนนนท์ และ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
  เวลา 11.00 - 12.00 น. กศน.แขวงบางขุนศรี
  ***ให้นักศึกษาทุกคนนำบัตรป
  ระชาชนมาด้วย

  นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่มีสิทธิ์สอบ สอบ N-Net

  ให้เข้ารับการทดสอบ N-Net ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-15.00 น.

  และระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ณ สนามสอบวิทยาลัยพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

  *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ***

  กศน.เขตบางกอกน้อย ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และ

  ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ตั้งแต่วันที่๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม

  ่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ตั้งแต่วันที่บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

  เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
  ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
  ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

  ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

  ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์ เวลา 08.00-15.00 น.

  *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

   "โครงการ กศน.เขตบางกอกน้อย ร่วมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"
   
  กศน. เขตบางกอกน้อย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กศน.เขตบางกอกน้อยขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ งานบริการทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

  วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

   

  กิจกรรม Day Camp วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
  ประถม พบกันที่ศูนย์การเรียนชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ
  ม.ต้น พบกันที่ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางเสาธง
  ม.ปลาย พบกันที่ศูน...ย์การเรียนชุมชนวัดอมรินทราราม
  ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น
  แต่งกายชุดนักศึกษา

  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

   

  รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ตลอดเดือนเมษายน 2560

  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 

  ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

  หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

  บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้และมีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ

  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม  2560 ปัจฉิมนิเทศ และประกวดโครงงานนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์

  *การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*

  นักศึกษาชายที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ 

  ให้เตรียมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้

                                                    1.สำเนาหมายเรียกการเข้ารับราชการทหาร(ส.ส.๓๕) -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                    2.สำเนา สด๙ -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                    3.สำเนาบัตรประชาชน -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                    4.สำเนาทะเบียนบ้าน -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                    5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา -> จำนวน ๑ ฉบับ 

                                                    6.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) -> จำนวน ๑ ฉบับ

   

   

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน  2559 ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์

*การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*

**ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนถึง 20 พฤศจิกายน 2559**

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เปิดภาคเรียนเทอม 2/2559

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้

 

 

 

 

ภาคเรียนที่1/2559 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 พบกลุ่มตามศูนย์การเรียนชุมชน
วันอาทิตย์ที่29 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์
*การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*
หนังสือเรียน รับในวันเปิดภาคเรียน ตามศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้
กีฬา สานสัมพันธ์ จะแจ้งอีกครั้ง 
โทร.02-866-2834 เว็บไซต์: www.bangkoknoi.go.th
facebook: กศน.เขตบางกอกน้อย สำนักงาน กศน.กทม.

 

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชน "โครงการบรรณสัญจร 2559"

ณ กศน.เขตบางกอกน้อย และ กศน. ทุกแห่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย-31 ธ.ค. 59 

 กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิต 2วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 

- แต่งการชุดนักศึกษา ให้เรียบร้อย
- ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีในเวลา 08.00 น.

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาได้ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนถึง 20 พฤษภาคม 2559เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้นายประยุทธ  สมวงษา ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบ้านช่างหล่อ)

ครูไชยเดช   ไฝทอง  ครู กศน.ตำบลผหัวหน้าแขวงบางขุนนนท์)

ครูธัญธรณ์   นราแก้ว ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงศิริราช)

ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบางขุนศรี)

และครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้ ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงอรุณอมรินทร์)

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th