ReadyPlanet.com
dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


ประชาสัมพันธ์

    นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้นายประยุทธ  สมวงษา ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบ้านช่างหล่อ)

    ครูไชยเดช   ไฝทอง  ครู กศน.ตำบลผหัวหน้าแขวงบางขุนนนท์)

    ครูธัญธรณ์   นราแก้ว ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงศิริราช)

    ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบางขุนศรี)

    และครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้ ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงอรุณอมรินทร์)

    เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

    วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

      วันที่ 25 เมษายน 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครูไชยเดช ไฝทอง ครู กศน.ตำบล ครูประยุทธ สมวงษา ครู กศน.ตำบล

    ครูพัชราภรณ์ จันทร์ไทย ครู กศน.ตำบล และครูทิพวรรณ เที่ยงทำ ครู ศรช.

    เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (รายวิชาบังคับ)

    ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.กทม.

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

     จัดประเมินเทียบระดับการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

    และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ สำนักงาน

    กศน.เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

    วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

    โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด 

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครู ศรช.จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและ

    การป้องกันโรคสายพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์  ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย

    โดยมีนางภัคภัทร  แก้วมีศรี รอง ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. เป็นประธานเปิด

    โดยมีท่าน ดร.ปาน  กิมปี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะฯ

     

    วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    จัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2562

    ณ ชั้น 2 สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บุญฤทธิ์  วิริยานุภาพงศ์

    อาจารย์นิเทศจากสถาบัน กศน.ภาคกลาง มานิเทศติดตามสนามสอบ 

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    จัดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904

    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.เขตบางกอกน้อย

    จัดโครงการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดำรงประชาธิปไตย

    ณ วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)

    ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    วันที่ 4 กุมถาพันธ์ 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการ

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวเทพิน   ยุวพันธ์

    เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสนามสอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำนักงาน กศน.กทม.

    ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

    วันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ ค่ายกฐินกุยยกานนท์

    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

    วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    คณะครู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

    .พระนครศรีอยุธยา .พระนครศรีอยุธยา

     

    วันที่ 28 ม.ค 2663 นายกมลวัฒน์  ดอกตะไกล้ ครู กศน.ตำบล กศน.เขตบางกอกน้อย

    เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

    โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และสักขีพยาน

    ในพิธีดังกล่าว โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

    โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

    ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    ในวันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ  จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ นางสาวเทพิน   ยุวพันธ์ ครอาสา และนายไชยเดช   ไฝทอง ครู กศน.ตำบล

    นำนักศึกษากศน.เขตบางกอกน้อยเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

    ครบรอบ 98 ปี ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

    วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 กศน.เขตบางกอกน้อย

    จัดโครงการพัฒนาวิชาการ (วิชาวิทยาศาสตร์) ณ อาคารปริยัติธรรม

    วัดอมรินทร์ทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    ในวันที่ 18-19 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมขบวนพาเหรด ริ้วขบวนพระอัจฉริยะภาพ และบุญญาธิการของ

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จระงับข้อพิพาทชาวไทยเชื้อสายจีน ณ สำเพ็ง

    และกองเชียร์ รวมทั้งให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งกีฬา ในงานกีฬา กศน.ภาคตะวันออก

    ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

    วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครูอัจฉรา จุทอง ครูภัศรา ตู้ปิ่นเพชร และครูจุฑามาศ เพ็งรักษา

    เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

    นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    เขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก

    "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563

    ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

    วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

     มอบหมายให้ คณะครู นำนักศึกษา เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids "สุดยอดเด็กไทย"

    ณ กระทรวงศึกษาธิการ

    สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

    นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

    และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ครูธัญธรณ์   นราแก้ว

    ครู กศน.ตำบล ครูทิพวรรณ   เที่ยงทำ ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูอนุสรา  ใจประดิษฐ์ 

    ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ บรรณาธิการ

    และจัดทำชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเลือก)

    ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2563

    ณ โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

    สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

    วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครูธัญธรณ์  นราแก้ว และครูสมชาย   วิริยะธรรม

    เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

    ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ห้องเธียเตอร์) อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
     

    สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

    วันที่ 15 ธันวาคม 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการสุขภาวะและสุขอนามัย

    ณ โรงเรียนพระปรัติธรรม วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร

    วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

    และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้

    ครูธัญธรณ์  นราแก้ว ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครูพัชราภรณ์   จันทร์ไทย เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อ

    ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อนของสถานศึกษา

    ในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม.  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

    วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครูธัญธรณ์  นราแก้ว  เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ

    วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

    จัดโดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

    วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ ครูเทพิน  ยุวพันธ์ ครูปัทมาภรณ์   หลีแจ้ และครูรพีพรรณ   พลคำแก้ว

    เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม

    ณ ธีรมา คอนเทจ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล  

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย  

    เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กศน.กทม.  

    โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.

    เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

    วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ครูปวีณา   ศรีแจ้

    นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมสร้างเยาวชน

    Anti-Corruption Young Leaders  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน ป... สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

     

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    มอบหมายให้ครูสมชาย   วิริยะธรรม นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเดินการกุศลรอบเกาะรัตนโกสินทร์

    ประจำปี 2562 "Ticket to life Thailand Walk For Street Children" เป็นระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการปฐมนิเทศ

    ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2

    วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ

    "กศน.ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

    ณ อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    ขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ที่มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักศึกษา 

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมใจ   จินตนาผล

    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

    ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

    ณ ห้องประชุม กศน.เขตบางกอกน้อย 

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

        นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ  

    และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย นำคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย  

    เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     

    สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.ประจำปีงบประมาณ 2562 

     

     

    ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

    วันที่ 31 ตุลาคม 2562
    นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

    และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ ครูเทพิน ยุวพันธ์

    และครูสมชาย วิริยะธรรม เข้าร่วมงานเสวนา "ไม้ผลพารวย ยุค 5G" ของเครืองมติชน

    ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด แขวงลาดยาว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานค

    นายไชยเดช ไฝทอง ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากร

    ให้ความรู้ในกิจกรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 

    🇹🇭งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

    คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

    พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

    เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    เป็นประธานในพิธีเปิด

    📢 📢 ประกาศ 📢 📢

    กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ -​ 31 ตุลาคม 2562

    สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

    แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

    📢 📢 ประกาศ 📢 📢

    กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับ นศ.เทียบระดับ เรียน 6 เดือน จบ

    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31ตุลาคม 2562

    สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

    แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

    📢 📢 ประกาศ 📢 📢

    สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562   

    ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ นักศึกษาสามารถรับตารางสอบได้ที่ครูที่ปรึกษา  

    และมาดูห้องสอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

     

    วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

    เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

    วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2562

    กศน.เขตบางกอกน้อย

      

    กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

    กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

    ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562

    สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
    ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

    นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

    ให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2561

                                        หลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
                                              1. หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 2 ชุด
                                              2. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
                                              3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
                                              4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
                                              5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด

     เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

    วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

    ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้

    กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา  

    ตั้งแต่วันที่ 1 -16 พฤศจิกายน 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ 

    กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

    ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ

    วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
    ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 , ลงทะเบียนสอบซ่อม , สอบซ่อม
      และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    ณ สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย ซอยวัดพระยาทำ

    สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
    ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

    วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2561

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

    วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

    ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

    ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

    ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

    เวลา 08.00-15.00 น. *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

    วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

    วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (ซอยจรัญฯ 41)

    แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

    ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ทุกวันทำการ

    ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

     

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

    วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

     

    ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

    นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อยที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ N-Net ให้เข้าร่วม

    โครงการ "สุขภาพดี จิตใจดี มีความสุข" ณ กศน.เขตบางกอกน้อย (ซอยวัดพระยาทำ) ทุกคน!!
    เวลา 08.30 - 10.00 น. กศน.แขวงศิริราช และ กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
    เวลา 10.00 - 11.00 น. กศน.แขวงบางขุนนนท์ และ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
    เวลา 11.00 - 12.00 น. กศน.แขวงบางขุนศรี
    ***ให้นักศึกษาทุกคนนำบัตรป
    ระชาชนมาด้วย

    นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่มีสิทธิ์สอบ สอบ N-Net

    ให้เข้ารับการทดสอบ N-Net ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-15.00 น.

    และระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

    ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ณ สนามสอบวิทยาลัยพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

    *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ***

    กศน.เขตบางกอกน้อย ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และ

    ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ตั้งแต่วันที่๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

    เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม

    ่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ตั้งแต่วันที่บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

    เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
    ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560
    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
    ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

    ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

    ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์ เวลา 08.00-15.00 น.

    *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

     "โครงการ กศน.เขตบางกอกน้อย ร่วมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"
     
    กศน. เขตบางกอกน้อย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

    เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กศน.เขตบางกอกน้อยขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ งานบริการทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

    วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     

    กิจกรรม Day Camp วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
    ประถม พบกันที่ศูนย์การเรียนชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ
    ม.ต้น พบกันที่ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางเสาธง
    ม.ปลาย พบกันที่ศูน...ย์การเรียนชุมชนวัดอมรินทราราม
    ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น
    แต่งกายชุดนักศึกษา

    ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

     

    รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

    ตลอดเดือนเมษายน 2560

    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 

    ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

    หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

    บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้และมีรูปถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ

    วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม  2560 ปัจฉิมนิเทศ และประกวดโครงงานนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์

    *การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*

    นักศึกษาชายที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ 

    ให้เตรียมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้

                                                      1.สำเนาหมายเรียกการเข้ารับราชการทหาร(ส.ส.๓๕) -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                      2.สำเนา สด๙ -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                      3.สำเนาบัตรประชาชน -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                      4.สำเนาทะเบียนบ้าน -> จำนวน ๑ ฉบับ

                                                      5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา -> จำนวน ๑ ฉบับ 

                                                      6.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) -> จำนวน ๑ ฉบับ

     

     

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน  2559 ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์

*การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*

**ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนถึง 20 พฤศจิกายน 2559**

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เปิดภาคเรียนเทอม 2/2559

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้

 

 

 

 

ภาคเรียนที่1/2559 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 พบกลุ่มตามศูนย์การเรียนชุมชน
วันอาทิตย์ที่29 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2 วิทยาลัยจรัลสนิทวงศ์
*การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ*
หนังสือเรียน รับในวันเปิดภาคเรียน ตามศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้
กีฬา สานสัมพันธ์ จะแจ้งอีกครั้ง 
โทร.02-866-2834 เว็บไซต์: www.bangkoknoi.go.th
facebook: กศน.เขตบางกอกน้อย สำนักงาน กศน.กทม.

 

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชน "โครงการบรรณสัญจร 2559"

ณ กศน.เขตบางกอกน้อย และ กศน. ทุกแห่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย-31 ธ.ค. 59 

 กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิต 2วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 

- แต่งการชุดนักศึกษา ให้เรียบร้อย
- ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีในเวลา 08.00 น.

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาได้ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนถึง 20 พฤษภาคม 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th