ReadyPlanet.com
dot dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


NFE : ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ ของ กศน. เขตบางกอกน้อย...

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

ให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2561

                                    หลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
                                          1. หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 2 ชุด
                                          2. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
                                          3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
                                          4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
                                          5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด

เปิดภาคเรียน 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่ตนเองลงเรียนไว้

กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

   ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ 

 

กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ

 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 , ลงทะเบียนสอบซ่อม , สอบซ่อม
  และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย ซอยวัดพระยาทำ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

 

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

 ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

เวลา 08.00-15.00 น. *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร กศน.เขตบางกอกน้อย

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.กทม.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ สเตชั่น โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (ซอยจรัญฯ 41) แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

โดยเรียงลำดับรายชื่อผู้สอบได้ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ทุกวันทำการ

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์  

***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อยที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ N-Net

ให้เข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี จิตใจดี มีความสุข" ณ กศน.เขตบางกอกน้อย (ซอยวัดพระยาทำ) ทุกคน!! 
เวลา 08.30 - 10.00 น. กศน.แขวงศิริราช และ กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
เวลา 10.00 - 11.00 น. กศน.แขวงบางขุนนนท์ และ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
เวลา 11.00 - 12.00 น. กศน.แขวงบางขุนศรี
***ให้นักศึกษาทุกคนนำบัตรป
ระชาชนมาด้วย

นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่มีสิทธิ์สอบ สอบ N-Net

ให้เข้ารับการทดสอบ N-Net ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-15.00 น.

และระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ณ สนามสอบวิทยาลัยพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

*** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ***

+

กศน.เขตบางกอกน้อย ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

           นักศึกษาชายที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๗
                                           ให้เตรียมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้
                                                       1.สำเนาหมายเรียกการเข้ารับราชการทหาร(ส.ส.๓๕) -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       2.สำเนา สด๙ -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       3.สำเนาบัตรประชาชน -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       4.สำเนาทะเบียนบ้าน -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       6.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) -> จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า

ตั้งแต่วันที่บัดนี้-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบปลายภาค, ลงทะเบียนสอบซ่อม และ

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์ เวลา 08.00-15.00 น.

*** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการและคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

เข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.เขตบางกอกน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ

พัฒนาองค์กรการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ บ้านรักแรกพบ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ "เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต"

ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์

ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 "โครงการ กศน.เขตบางกอกน้อย ร่วมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"
 
กศน. เขตบางกอกน้อย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ณ งานบริการทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

 

                      

 

                   

 

                                                        


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย
  ซอยวัดพระยาทำ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์โทร :  02-8662834      แฟกซ์ :  02-8662835
อีเมล : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th